تبلیغات
فــــرج نزدیک است... - اشعاری در مورد امام جواد (ع)
فــــرج نزدیک است...
اللهم عجل لولیک الفرج
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه چهارم آبان 1390 توسط منتظر فرج | نظرات ()

امام جواد


حجـــــره در بستـــــه


دل افســــرده ام با غــم قــــرین  اســــت                       که در فکر جواد العارفیـــــن اســــــتچــرا غمگیــــن در این عالــم   نبـاشــم                    پریشان قلب ختم المرسلیـــــن اســــتشــد از زهر جفــــا و کینــه  مسمـــــوم                   جهان از ماتمش با غم قــــرین اســـتبــه هنگــام شبــاب ، از کـیـــد  دشمــن                  خزان ،  گلزار سلطان مبیـــــن اســـــتمیـــان حــــجـــــره در بســـتــه  بــــراو                      زاهش ، لرزه بر عرش بریــن اســــتغبار غـــم نشســتــــه بــــر رخ  مـــــاه                     گه قتل شـــه دنیــــــا و دیـــن اســــــتلبــش عطشان و جانـش بر لبــــش  بود                  چنان جدش که دریا افریــــــن اســـــتهنــــوزم در تمــــام کــــون ،  قطــــــره                     بپا شور عـزا در شهر دیــــن  اســـــت


 جــــــــود جــــــــواد


هزار جان گرامی ، فــدای جــود جــواد                     دل شکسته خود بسته ام به بود جـــوادهماره می رسد از کائنات و مخلوقـــات                   ندای ذکر و ثنا ، مدحت و درود جــــوادهمه خلایق عالم ، غریق نعمت اوســت                  چرا که نیست حدودی برای جود جـــوادوصی حجت هشتم ، ســــــلاله زهـــــرا                  خدای حی توانا بــــــود شهــــود جــــوادشب تولد دریای جـود و احسان اســــت                  رسد به گوش سماواتیان ، سرود جــواددر این ولادت چشـم و چراغ بزم وصال                     شده است شاد ، دل والی و دود جـــــواداز انکه سجده شکـرش ، فضل خداســت                قبول حضرت جانان شده سجود جـــــوادقدم به عرشه زین بــراق نــــور نهــــاد                   به سوی حضرت سبحان بود صعود جوادز ذیل فضل و عنایات او ندارم دســـــت                    که زنده ام به عنایات و هم وجود جـــوادبه اشک دیده بشویم دفاتـــــــر گنهــــــم                که متصل شده قطره به بحر جود جــــواد


بقیه در ادامه مطلب

دست حق در استین

من ان زینــــــت ده عــــرش برینـــــم                     که جا داده خــــــدا انــــــدر زمینـــــــــمامـــــــام مقــــتــــــــدای کائنــــــاتــــم                    بــــــه امـــــر ذات رب العالـمـــینـــــــــمکتاب الله ناطــــق ، معـــــدن علـــــــم                   وصی مصطفــی ، حبــــــل المتــیـنـــــــمجهان باشد چو انگشتـــر به دستـــــم                   که بر انگشتــــری نقــــــش نگـــینــــــمزمین و اسمان باشـــــــد مطیعــــــــم                    که حاکم ؛ هم بر ان و هــــم بر اینــــــــممن ان ظــــــل خداونــــــد جهانـــــــم                     گهی در عــــرش گه عــــرش افرینــــــمبرای حفظ دین و حفـــــــظ قـــــــران                      بود جبـــــــار و دشمــــــــن در کمینــــــماز این ملعونه شــــوم ستمــــــگـــــر                     ز مکر و حیلـــه اش با غــــــم قرینـــــــمگواهم عاقبــــــت از زهـــــر کینــــــه                      کنــد مســــــمــــــوم ، اخر این لعینــــــــمبه راه دین بایـــــد دهــــــــم جــــــان                      شــــــود محفــــــوظ ، قــــــران مبینـــــــمرضایم بر رضـــــای حــــق تعالـــــی                       که من، در امر حق، صبـــــــر افرینـــــــمگواهــــــم از دل دریـــــــا و قطــــــره                       که دست حــــــــــق بـــــود در استینــــــم


 


 


 مظهر اسماء الهی


مظهــــــــر اسمــــاء رب العالمیـــــــن              هســـــت در عالــــــــم جواد العارفیـــــنهست در حسن و ملاحت بی نظیــــــر               اسمــان وحــــــــی را باشــــــد بشیـــــرنور چشمان علی موســــی الرضـــــا                ای پناه خلــــــق و جملــــــه ماســـــویکشتی دریای جــــــود و رحمتــــــــی                 نوح و فیض و ناخـــــــــــــدای قدرتــیتاج بخـــــش تاجـــــداران ، تاجـــــدار               حجت بر حق ، شه گــــــــردون مــــــدارچون زمام هر دلی در دست تســــــت                هستی عالم ، همـــه از هســــــت تســـتخوان احسان تو بــــــی پایان بــــــود                مهر رویـــت ، دارو و درمــــــان بـــــودپرچم دین از تو جاویـــــــدان شـــــده                از طفیلت ، خلقــــت انســـــــــان شـــــدههر کسی شهد لقایــــت نوش کــــــرد                حلقه امـــــر تو را در گــــــــوش کــــــردغنچـــــــــه طوبای نخــــــل فاطمـــــه                زینت عـــــــــرش بـــــــرین را قائمـــــهخاطرش بهر پـــدر افســــــرده بــــود                قلبش از جور و جفا پژمـــــــرده بـــــودچون حمایت کرده از دیـــــن خــــــدا                 دین حق ، جاویــــــد مــــــــــاند تا جــزالیک ام الفضـــــــل مکـــــــــار دغــــــا                 کــرد زهــــــری را مهیــــــــا در خفــــازهر را در کام ان مـــــولا بریخــــــت                رشته صبـــر و شکیـــب از هم گسیخـتدر جوانی بوستانش شـــد خــــــــزان               اوفتــــــــاد از پـــــــای ، ان سـرو روانبس که ان ملعونه ظالم بود و پســـت                باب حجـــــــره از جفا بر شــاه بســــــتعاقبت با لعل عطشــــان جان  بـــــداد               جان ، براه دین جـــد خــــــــود نهـــــــادکلک ماتم ،سر شکستــه از غمــــــــش               یادم امـــــد از حسیـــــــــن و ماتمــــــشدر کنار اب ، تشنــــــــه لــب شهیـــــد               جای اشک ، از چشم زینب خون چکیــــدشد جواد ، ار دفن با غســـل و کفــــن               بود بی غســــل و کفن ، فخــــــر زمــــنقلب عالم شد از این ماتـــــم کبــــــــاب              ز تــــن عــــــــریان و ظـــــل افتـــــــــابچون بهای قطره خونـــش خداســــــت              خون بگرید ما سوی بهرش ، سزاســــت


 


ابن الرضا


دارم دلی دریای خون از ظلــــــم و عــــــدوان            بهر بصر ، از درد و قسمــت کــــرده طغــــــیانمرغ دلم را کــــــــرده صیـــــــادی نشــــــــانه            می سوزم و می ســــــازم از دســــت زمانــــــــهبر دام محنت ، مبتلا شـــد مــــــــرغ جانــــــم             دیگــــر نمــــــانده طاقــــــــت و تاب و توانـــــــمدر ماتم  فرزنـــــــد سلطــــــــان خراســــــــان             یعنی جواد ، ابن الرضـــا ، محبــــــوب جانــــانشا هی که رویش قبله اهــــل وفـــــا بــــــــود             هم کان علم و حلــــــم وهم بحــــــــر عطـــــا بودان تالی قران ، ولــــــی حـــــــــی سرمــــــــد              کشــــــاف اهل نهـــــــــان ، مــــــــرات  احمـــــداز بهر قتـــل مقتــــــــــدای ربــــع مسکـــــون             پنجه به خونش کرده رنگین دخـــت مامــــــــــونیارب ، شد از زهر جفا قلبـــــــش پریشـــــان             افسرده خاطر شـــــد عزیـــــز حــــــی سبحــــــانزهر ستم بر قلب محزونــش اثــــــر کــــــــرد             خون جگر جاری ز مژگـــان بصــــــــر کـــــــــردهر لحظه او می گفت در ســــــوز و گــــدازم                من سوختم از تشنگی ، یارب ، چــــه ســــــــازمجاری ز جوی دیده ام ، سیـلاب خون اســـت                 درد و غم و اندوه من ، از حد فـــــزون اســـــــتدر را برویش بستـــه ان شـــــوم ستمگــــــر                  با لعل عطــشان داده جـــــان سبــــــط پیمبـــــــــرچون کهــــــربا گشتــــــــه جمــــال دلربایــش                 گشته کمــــان از بار غــــــم ، قــــــــد رسایــــــشدر نوجوانی ، گلشن عمــــرش خــزان شــــد                 حیران و مفتون از غمــش ، پیر و جوان شـــــــدچون جد مظلومش حسین،لب تشنـه جان داد             جان را به راه حی سبحــــــــان ، ارمغــــــــان داداز دود اهـش ، نیلگــــــون روی فلـــک شــــد                 حال دگرگون ، خاطر جـــــــن و ملــــــــک شــــــــدگراز تنش ، از زهر کین ، تاب و توان رفـــت                   جسم حسین ، عـریان و راســــش بر سنان رفـــتاز خون شــــــریان حسیــــــن و نوجوانــــان                  رنگین شــده صحــــــرا و روی مهـــــــر تابـــــانام المصائب ، دختــــــر زهــــــرای اطهـــــــر                  بگرفــت در بر ، همچــــو جان  ، جســــم بـــــرادرگفتا برادر جان ، تویـی نـــــــور دو عینــــــم                 ای سر بریـــــده از قـــــفا ، بیکــــــس حسینــــــــمبرخیز و فکر زینــــب دور از وطــــــن کــــن                   یـاد از غـــــزالان حرم ، فخــــــر زمــــــــن کـــــنجسم لطیفت همچو مصحــف گشتــــه اوراق             در دامــــن صحــــــرا و بر مــــــــرات خـــــــــلاقمن ذاکر و مــــــــداح سلطــــــــان عبـــــــادم               یک قطــــــــره از دریـــــای احســــــان جــــــــوادم
طبقه بندی: عکس،  شعر، 
درباره وبلاگ

ذکــر تعجیل فــــرج رمز نجات بشــــر است.....


ما بـــرآنیم که این ذکـــــر جهـــانی بشــــود.....
پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
موضوعات
آخرین مطالب
جستجو
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات جانبی
پیوند ها
دانشنامه مهدویت
 
ابر برچسب ها
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
لوگوی دوستان